TİS ve Özlük Hakları

Tarım Orman-İş, tüzüğünde "Çalışanların ekonomik, sosyal, demokratik, mesleki hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, üyeleri arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek, Atatürk' ün Önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin: Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve Ülke Bütünlüğünü Laik Düzenini, Demokratikleşme ve Çağdaşlaşma Hedefini geliştirmek ve bu amacı gerçekleştirmek için" İfadesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu anlamda sadece ücret sendikacılığı değil ülkemizin içinde bulunduğu koşullar hakkında görüş belirtmek, Atatürkçülüğün ilke ve devrimleri konusunda hassasiyet göstermek, iş kolumuzun sorunlarıyla ilgili tespit ve çözümler üretmek, üyelerimizin özlük ve hukuk konusunda haklarını korumak ve savunmak, temel görevimizdir.


Tarım Orman İş olarak, hizmet kolumuzda neden yeni bir sendika oluşumumuzun ortaya çıktığını gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna duyurmuştuk. Bu gerekçelerimizden en başta gelenleri; mevcut sendikaların siyaseti amaç edinerek kamu emekçilerinin haklarını ikinci plana itmeleri, sendikal hakların yeterince savunulamaması, hükümet yanlısı tavırları ve üyelerini sadece aidat ödeyen ve oy veren unsurlar olarak gören tavırlar sergilemeleridir. Sendikamız, üyelerimizin tümünün söz sahibi olduğu, gruplaşmanın olmadığı, özlük ve hukuk haklarına ön planda olduğu bir anlayışa sahiptir.


Sendikamız, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri aracılığıyla üyelerinin özlük ve hukuk mücadelesi için gerekli bütün çalışmaları titizlikle yerine getirmektedir. Bu konuda Sendikamız ilk olarak konusuna hakim bir avukatı görevlendirerek çalışmalarına başlamıştır. Sadece avukut örevlendirmenin yeterli olamayacağını bilen Sendikamız aynı zamanda internet sayfamız üzerinden de üyelerimizin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. İnternet sayfamızda; üyelerimizin hukuksal işleyişimizi öğreneceği, sorunlarını danışacağı, yürürlükteki mevzuatlarla ilgili olarak bilgiler alacağı ve hukuksal girişimlerimizi takip edebileceği bölümler bulunmaktadır.


Örgütlenme şemamız doğrultusunda şubelerimizdeki ve temsilciliklerdeki Hukuk ve TİS Sekreterlerinin alacakları eğitim sonrası donanımlı hale gelmesi temel hedeflerimizden birisidir. Bu konuda iş kolumuzu ve genel hukuk konularını kapsayan bir hukuk el kitabını hazırlayıp bütün üyelerimize ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.


Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların yaşama geçmesi,
Çalışma koşullarının uluslar arası normlara ulaşması,


Sendikal mücadelenin bağımsızlık, demokrasi ve sınıf mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle; çalışma yaşamında, üyelerin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, siyasal, eğitsel, kültürel, mesleksel ve özlük hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi,
Sendikamızın tüm görev ve yetkilerinin gerektirdiği işleri gerçekleştirirken, tarım alanlarımızın, ormanlarımızın, hayvancılığımızın ve yaşadığımız çevremizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması,
İş kolumuzdaki hizmetlerin Devletçe yürütülmesini, nitelik ve niceliğinin artırılmasını, hizmetlerden yararlanmada kamu yararı ilkesinin gözetilmesini,
Ekolojik dengenin korunarak, çevre sorunlarıyla da etkin mücadelesini,


İş Kolumuzda çalışan kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin mücadelesini,
İş Kolumuzda çalışan engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmeyi ve olanaklar sunmayı,
Tüm uluslar arası antlaşmalar, sözleşmeler ve uluslar arası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
Temel amaçlarımız olarak benimsemiş bulunmaktayız.


Tarım Orman- İş;
Ülke bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü savunur. Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi ve geliştirilmesi için mücadele eder. Amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasadan ve yasalardan, iç hukuk hükümlerinden sayılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onaylayarak taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve belgelerden doğan tüm hak ve yetkilerini kullanır.
Anayasa, yasa ve yönetmelikler gibi her türlü mevzuattaki demokratik olmayan maddelerin kaldırılması, demokratik, insan onuruna yaraşır, sakat ve güçsüzleri koruyan ve gözeten bir çalışma ortamı sağlanması için mücadele eder, kadın üyeler için ek haklar sağlamaya çalışır.
Çalışma yaşamına yönelik her türlü anayasal ve yasal düzenlemenin "toplu sözleşme ve grev hakkı" içermesi için demokratik ve meşru yollardan mücadele eder.


Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir ücret sağlanması, üyelerinin adil, tarafsız bir atama ve yer değiştirme ile mesleğinde ilerleme hakkından yararlandırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını için çalışır.


Tarım Orman – İş;
Örgütsel olarak tam bağımsız, demokratik iç işleyişe sahip bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın ana ilkeleri şunlardır:
Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerinin birlik ve dayanışmasını esas alır.


Amaç, yetki ve görevleri doğrultusunda yapacağı çalışmalarda, sendikalı olmanın getireceği kazanımlarda ve sendika etkinliklerin den yararlanmada üyeleri arasında hiç bir ayrım gözetmez.
Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, özeleştiri, ikna yöntemlerini uygular. Görüş ayrılıklarında azınlıkta kalanların haklarına saygı gösterir, ancak alınan kararlara tüm üyelerin uymasını esas alır, demokratik merkeziyetçilik ilkesini savunur.
Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini benimser, en alt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün delege, temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve üyeler tarafından seçilmesini sağlar.


Hükümetler, işverenler, siyasi partiler ve kurum/kuruluş yönetimleri karşısında bağımsızdır.
Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini savunur, ulusal ve uluslararası sendikalar ailesinin onurlu bir bileşeni olmayı amaçlar.
Sendikamız tüzüğümüzün temel ilkeleri olarak hedeflediğimiz bu anlayışı gerçekleştirmeyi bir görev bilmektedir.


Merkez Yönetim Kurulu Adına
Şenol ÖZCAN
GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİ

 Bu haberi paylaşın...