Sorunları Müsteşar Sayın Lütfi AKCA'ya Aktardık

Sendikamız TARIM ORMAN İŞ'in merkez yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Şükrü DURMUŞ, Gn. Mali Sek. Sayın Medet YÜCEL ve Gn. Eğit. ve Örgt. Sek. Sayın Hakan KÖRBALTA, 28 Haziran 2012 tarihinde Orman ve Su işleri bakanlığı Müsteşarı Sayın Lütfi AKCA ile ormancılık hizmet kolunda yaşanılan sorunlarla ilgili olarak makamında görüşmüşlerdir.


Söz konusu görüşmelerde Sayın Müsteşara aktarılan sorunlar aşağıdaki gibidir:
Sayı : TOİ.01-021/106 Tarih:28/06/2012
Konu : Yaşanan Sorunlar


T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
( MÜSTEŞARLIK MAKAMI'NA)
Söğütözü/ANKARA
Sendikamız TARIM ORMAN-İŞ (Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre İş Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı hizmet kolunda faaliyet sürdürmektedir.
Sendikamız Tarım Orman-İş temsil ettiği çalışanların, başta ücreti, özlük hakları ve demokratik taleplerinin yanı sıra, bulunduğu Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin Kamu yararına yürütülmesi alanının sürdürülebilir ve sürekliliğinin sağlanması ve Kurumun nitelikli bir Kamu hizmeti yürütmesinde de taraftır.


Bu nedenle;
Ormancılık sektöründe yaşanan bazı sorunların iletilmesi gereği duyulmuştur.
-Ormancılık hizmet kolunda temel faaliyetler Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülmektedir. 173 Yıllık köklü geçmişe sahip olan OGM kuruluşundan bu yana faaliyetlerini Ülkemizde ve Dünyada örneği olmayan bir özveri ile ürütmesine rağmen çalışanlarının ücret ve özlük hakları, diğer Kamu Kurumları ile karşılaştırıldığında arada uçurumların olduğu, ne yazık ki Ormancı çalışanların Türkiye sıralamasında Kamu Kurumları arasında en sonuncu sırada olduğunu da görmek mümkündür (42 Kamu Kurumu içerisinde 42. Sırada yer almaktadır). Ücret ve özlük hakları bakımından mağdur olan çalışanlar yine Ülkemizde ve Dünyada örneği olmayan çalışma koşullarına sahiptir. Kurum çalışanları Anayasa ve Yasalara rağmen günlük zaman zaman 10-12 saati bulan haftalık ise 6 ya da 7 günlük çalışma süresini kapsayan, iş yoğunluğu nedeni ile çoğu yıl yıllık iznini kullanamayan meslek mensupları hukuksuzca çalıştırılmaktadır.


Sendikamız Tarım Orman-İş bu hukuksuzluğun giderilmesine yönelik 17.12.2010 tarihinde 560 sayılı yazıları ile OGM'ne başvurarak arazi koşullarında hukuksuz çalışmaya olanak sağlayan 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Orman Muhafaza Memurlarının haftalık 6 iş günü çalışmalarını öngören Yönetmeliğin kaldırılmasını talep etmiştir. Uzun süre yapılan yazışmalar sonucu herhangi bir gelişme olmayınca Sendikamız 07.09.2011 tarihinde Danıştay 12. Dairesine başvurarak 2011/8581 sayılı davayı açmıştır.
Danıştay'ın Kurumdan savunma istemesi sonrasında 30.12.2011 tarihinde ilgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve bu durum Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1012 sayılı yazı ile 27 Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarına duyurulmuştur.


Bu gelişme sonrasında olağan üstü dönemler (orman yangını, sel felaketi v.b. gibi) hariç ormancılık hizmet kolunda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurların günlük 8 saat, haftalık ise 40 saat 5 iş günü çalışma süresine sahip olduğu ve bu hakkın bundan böyle kullanılması gerektiği sendikamız tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 27 Orman Bölge Müdürlüğü, 15 Bakanlık Bölge Müdürlüğü ile tüm Orman İşletme Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilmiştir.
Aksine davrananların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. Maddesini, Anayasamızın 18. Maddesini ve İLO (Uluslar arası Çalışma Örgütü)'nun 29 Sayılı Sözleşmesini ihlal edeceklerini belirterek ihlallerin devamı durumunda Yargı yoluna gidileceği de bildirilmiştir.


Sendika Genel Merkez Yöneticilerimizin yapmış olduğu İl gezileri ve çalışanlar tarafından Sendikamıza iletilen bilgiler sonucu özellikle Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir çok İş Yerinde hukuksuzluğa devam edildiği izin talebinde bulunan çalışanlara baskının daha da arttığı tespit edilmiştir. Yetkilerle yapılan görüşmelerde yeterli Orman Muhafaza Memuru Olmadığı, olanları da mecburen fazla çalıştırma durumunda oldukları ifade edilmektedir. Ekli dağılım listesinde de görüleceği gibi dağılımın dengesiz ve Orman Muhafaza Memuru sayısının yetersiz olduğu açıktır.
-Orman Genel Müdürlüğü norm Kadro uygulamasına geçmesine rağmen Orman Muhafaza Memurluğu eksikliği giderilememiş, Koruma ve diğer ormancılık faaliyetlerinin eksiksiz olarak yürütülebilmesi için en az 6000 Orman Muhafaza Memuruna, 2500 Orman Mühendisine ve 3000 bürü Memuruna daha ihtiyaç duyulduğu Sendikamızca tespit edilmiştir. 2012 Yılı Bütçe tertipleri ile verilen 360 Orman Muhafaza Memuru Kadrosu, ancak 2012 yılı içerisinde re'sen emekli olacak (65 Yaşını dolduran) Orman Muhafaza Memurları kadardır.
Mevcut Orman Muhafaza Memurlarının dağılımı konusunda da ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Merkezi yerlerde aşırı yığılmalar olup; Taşra Kuruluşlarında özellikle işin yoğun olduğu Orman İşletme Şefliklerinde memur eksikliği olup, bir çok Şeflikte koruma ve üretim faaliyetleri bir memur tarafından yürütülmektedir. Bu durum koruma ve üretimde aksamalara yol açtığı gibi Yasa'ya da aykırılık oluşturmaktadır. Norm Kadro uygulaması da göz önünde bulundurularak eksikliğin giderilmesi için
Bakanlığımızın acilen girişimde bulunmasına ihtiyaç vardır. 173 Yıllık tarihi boyunca zarar etmeyen ve Merkez Bütçeye pay aktaran Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan personelin temininde sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz.


-Ormancılık faaliyetlerini yürüten teknik ve idari personelin yetersizliği Kurumda bir başka hukuksuzluğu da oluşturmaktadır. Zaman zaman bir Orman Mühendisi birden fazla İşletme Şefliği görevini, bürolarda çalışmakta olan Bilgisayar İşletmeni ve ya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarındaki personel birden fazla Mutemetliğin yanı sıra Ambar Memurluğu, Dava Memurluğu, Veznedarlık gibi görevleri, görevlendirilmek sureti ile yıllarca sürdürmektedir. Bu durum işlerin aksamasına yol açtığı gibi Memurların da kuralsız ve Yasa dışı çalışmalarına da yol açmaktadır.


-OGM'de üretim ve pazarlama faaliyetlerinde de olumsuzluklar yaşanmakta, mesai kavramına uyulmaksızın (Cumartesi, Pazar ve resmi bayram tatillerinde) Orman Depolarına giriş ve çıkışlar yapılmakta ve dikiliden yapılan satışlarda mütahitler tarafından günün her saati ve haftanın her günü orman içinden emval sevki yapılmaktadır. Bu uygulama bazı hukuksuzlukları da beraberinde getirdiği gibi, Memurların kuralsız çalıştırılmasını itiraz edenlerin ise cezalandırıldıkları görülmektedir. Bu uygulama ayrıca ormanda usulsüz kesimlere ve kontrolsüzlüğe de yol açmaktadır.


-Memur yetersizliği nedeni ile görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilen Orman Muhafaza Memurlarına 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah uygulaması yapılması gerekirken, tam gün görev mahalli dışında kalmalarına rağmen 3/1 oranında (49. Madde Tazminatı) harcırah verilmektedir. Bu konuda Kurum aleyhine açılan yüzlerce dava Kurum aleyhine sonuçlanmasına rağmen Görev Yeri tanımı konusunda OGM'nin ısrarcı tutumu Kurumu zarara uğrattığı gibi çalışanları da mağdur eden bir başka hukuksuzluktur.


-Orman Genel Müdürlüğünün Kurum ihtiyaçlarından doğan yeni Yönetmelik uygulamalarında da hukuksuzluklar yaşanmaktadır. Kurumun 10.04.2011 gün 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 18.04.1999 gün ve 23670 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 15.03.1999 gün ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair Genel Yönetmelik Hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Sendikamızca Danıştay 2.ci Dairesine açılan 2011/3802 esas sayılı dava sonucu ilgili yönetmeliğin Kurumda İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve Sayman Kadrolarına atanacak memurlarda sınav şartı aranmaz koşulu hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesinin durdurulması kararı verilmesine rağmen 22.06.2012 tarihine kadar hukuksuzca ve yargı kararına rağmen İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve Sayman ataması yapıldığı, bu durumda yargı kararının yok sayılarak hukuk ihlali yapıldığı, ve görevin kötüye kullanıldığı açıktır.

Bu hukuksuzluk uygulamaya son verilmesi konusunda sendikamızca noter kanalıyla uyarı yapılmıştır. Hal böyle iken 22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı resmi gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği aynı aykırı maddeli içermektedir. Bu hukuksuzluk ısrarının önüne geçilmesi gerekir. Sendikamız bu son durumu da yargıya taşımış olup; hukuksuzlukta ısrarcı olanlar hakkında gerekli suç duyurusunda da bulunulacaktır.


-Kurumda yapılan tüm atamalarda sendikal ve siyasal tercih gözetilmekte olup; bu durum çalışma barışını bozduğu gibi çalışanlar arasında da husumet oluşturmaktadır. Kurumda çalışanların en doğal haklarının talebinde bile sendika değiştirme koşulu konmaktadır. Son dönemde yapılan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Diğer Yönetici Atamalarının bir sendikanın yöneticileri olması çalışanlarda oldukça huzursuzluk yarattığı gibi yürütülecek olan hizmetin taraflı olmasını da beraberinde getirmektedir.


-Kuruma ait lojman tahsislerinde oluşan komisyonlar bir sendika yöneticilerinin ağırlığı ile oluşmakta ve yapılan tahsislerde sendikal tercih ön plana çıkmaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz olumsuzlukların giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini umuyoruz.


Gereğini arz eder çalışmalarınızda
başarılar dileriz.


Medet YÜCEL             Şükrü DURMUŞ
Genel Mali Sek.          Genel Başkan

Perşembe, 28 Haziran 2012 16:18Bu haberi paylaşın...