ARAZİ KOŞULLARINDA ÇALIŞAN TÜM PERSONELE ÖNEMLİ DUYURU

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA/ ANKARA

İlgi: a) 17.12.2010 tarih ve TOİ.04.021/560 sayılı yazımız
b) 13.06.2011 tarih ve TOİ.01.021/227 Sayılı yazımız
c) Orman Genel Müdürlüğünün 30.12.2011 tarih ve B.23.OGM.07.71.03.915.02.33/1012 sayılı yazısı

Sendikamız Tarım Orman-İş ( Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) tarafından Ormancılık Hizmet Kolunda, başta Orman Muhafaza Memurları, Av Koruma Memurları, İşletme Şefleri, Şoförler, Amenajman Heyetleri ile Kadastro Komisyonlarında çalışan teknik ve diğer Memurlar, arazi koşullarında her türlü Ormancılık faaliyetlerini sürdürmekte olan ve bu görevi yürütürken normal mesai kavramına uymadan çalışmakta olan personelle ilgili hukuki bir süreç başlatılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Memurların günlük çalışma süresinin 8 saat, haftalık çalışma süresinin ise 5 iş günü toplam 40 saat olduğu açıktır. İş kolumuzda ise özellikle arazi koşullarında çalışan memurlarda zaman zaman günlük 10-12 saati, haftalık ise 6 iş gününü bazı zamanlar ise 7 iş gününü de bulmaktadır. Yürütülen Ormancılık Faaliyetlerinin bazen olağan üstü dönem içermesi nedeni ile fazla çalışma süresine ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu çalışmanın karşılığında diğer Kamu Kurumlarında da olduğu gibi olağanüstü dönemin ortadan kalkmasını müteakip ilgili memurun fazla çalıştığı süreye oranla izinli sayılması, personel yetersizliği nedeni ile izin verilemiyor ise İş Kanunu hükümlerine göre fazla çalışma bedelinin ödenmesi gerekirken bu güne kadar böyle bir uygulamanın yapılmadığı bilinmektedir.


Bu durum başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. Maddesi, Anayasanın 18. Maddesi ve Türkiye’nin de üyesi olduğu İLO’ nun (Uluslar arası Çalışma Örgütü) 29 Sayılı Sözleşmesine aykırılık içerdiğinden bu hukuksuzluğun giderilmesi amacı ile bir çalışma başlatılmış olup; Öncelikle ilgi (a) ve (b) sayılı yazılarımız ile Orman Genel Müdürlüğüne bu hukuksuzluğun temelini oluşturan 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Orman Muhafaza Memurlarının İzin Durumu konulu Tamim’in yürürlükten kaldırılması Sendikamızca talep edilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğümüz bir yılı aşkın bir süre konu ile ilgili Sendikamıza hetrhangi bir yanıt vermediğinden 07.09.2011 tarihinde Danıştay 12. Dairesine başvurarak 2011/8581 sayılı Davayı açmıştır.
Açılan bu dava öncelikle hukuksuz ve kuralsız çalışmayı öngören Yönetmeliğin iptali, ardından da geriye dönük kuralsız çalıştırılan personelin İş Kanunu hükümlerine göre fazla çalıştıkları süreye ilişkin alacaklarının Yargı yolu ile alınması sürecini kapsamaktadır. İş kolumuzda Orman İşçilerinin geçmişte kullanmadıkları izinlerinin ve fazla çalıştıkları sürelere ilişkin bedelleri aldıkları bilinmektedir.
Orman Genel Müdürlüğümüz Danıştay 12. Dairesinin Davaya ilişkin savunma talebinden hemen sonra 30.12.2011 tarihinde 1012 sayılı yazıları ile 24.06.1988 gün ve 4251 Sayılı Tamimi yürürlükten kaldırdığını 27 Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmiş olup; Bundan böyle mesai uygulamasında genel hükümler (657 Sayılı DMK.nın 99.cu Maddesi) geçerli olacaktır.
İlgili Tamimin yürürlükten kaldırılmasına karşın Orman Bölge Müdürlüklerinin özellikle arazi koşullarında çalışmakta olan Orman Muhafaza Memurlarının halen kuralsız olarak çalıştırılmalarına göz yumduğu gibi, fiilen arazi koşullarında aylık 26-27 gün çalışan Memurlara ödemekte olduğu 49.cu Madde Tazminatını ise 22 gün üzerinden ödediği, bir çok Orman İşletme Müdürlüğünde Memurlar üzerinde fazla çalıştırılmalarına ilişkin baskı uygulandığı tesbit edilmiştir.
Bu hukuksuz uygulamaya acilen son verilmesini, aksi halde mevcut Yasalar (657 Sayılı D.M.K. nun 99.cu, Anayasanın 18.ci ve İLO’nun29 Sayılı Sözleşmeleri), çalışma yaşamını düzenleyen 27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı Genelge ile diğer yönetmelik hükümleri gereğince ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini;
Yukarıda belirttiğimiz hususların tüm personele tebliğ edilerek, bilgilendirilmelerini talep ediyoruz.

Gereğini arz eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Medet YÜCEL Şükrü DURMUŞ
Genel Mali Sek. Genel Başkan

DAĞITIM:
Orman ve Su İşleri Bakanlığına
Orman Genel Müdürlüğüne
27 Orman Bölge Müdürlüğüne
15 Orman ve Su İşleri Bakanlık Bölge Müdürlüklerine

Vefat ve Başsağlığı
Salı, 15 Mayıs 2012 23:42
Sendikamız TARIM ORMAN İŞ' in Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Hakan KÖRBALTA'nın anneannesi vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

TARIM ORMAN İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Perşembe, 17 Mayıs 2012 10:54Bu haberi paylaşın...