Neden Tarım Orman-İş (Örgütlenme)

Ülkemiz 1982 Anayasa'sının örgütlenme hakkını düzenleyen 51. Maddesinde; "Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar kurma ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz." denilmesine rağmen sendikal örgütlenmeler kırılma noktasına gelmiştir. Özellikle son yıllarda küreselleşme, sıkı para politikaları, kamu istihdamındaki azalma, özelleştirmeler, taşeronlaştırmalar, idari ve siyasi baskılar, emekçilerin kadrolarında yapılan yeni düzenlemeler, bireyciliğin ve rekabetin arttırılması ve sendikalar arasında amansız rekabet ortamının yaratılması nedenleriyle emekçilerin sendikalardan uzak durmaları sağlanmıştır.


Kamu emekçileri için Devlet, aynı zamanda işveren konumundadır. Son yıllarda ortaya çıkan seçim aritmetiği sayesinde hükümet ve sermaye birlikte hareket ederek, çalışma koşullarını ağırlaştırmış, düşük ücret ve daha az emekçi istihdamı politikası gütmüş, cinsel ayrımcılığa göz yummuş ve sürgünlerle de gözdağı vermişlerdir. Günümüzde yaşanılan bu durum sendikal örgütlülüğü zayıflatmıştır.


Bütün bunlara rağmen ayakta durmaya çalışan sendikalarda ise;

 • hakkını arayan ve mücadele eden sendika üyeleri için gerekli olan sendikal eğitimin yapılmaması,
 • üyelerle doğrudan ilişki kurulmaması ve üyelerden gelen taleplerin doğru tespit edilememesi,
 • aşırı merkeziyetçi yaklaşımla sorunların basit çözümlerle geçiştirilmesi,
 • farklı statülerdeki emekçilerin ortak değerler üzerinden bir araya getirilmemesi,
 • mevcut yönetimin o anki konumlarını sağlama alma çalışmaları ( ki bu amaçla; yetkiyi elde tutmak için yeterli sayıda üye arayan, sadece kendisine oy verecek, hiçbir sorunla ilgilenmeyecek, sendikal bilinçten yoksun, yeterli kriterleri taşımayan ve yıllarca değişmeyen temsilci ve delege yaratılmıştır ),
 • yeni ve mücadeleci kadroların yaratılmaması,
 • sendikal kararlara katılımda tabanın söz ve karar sahibi olmaması,
 • örgütsüz emekçilere yönelik politikaların geliştirilememesi,
 • genel merkezle şubeler, işyerleri ve il temsilcilikleri arasında düzenli bir bilgi akışının yaşanmaması,
 • siyasetin amaç edinilmesi,
 • emekçileri zor duruma düşürecek devlet politikalarının yakından izlenmeyişi,
 • sendikal örgütlülüğü giderek azaltmıştır.


Burada dikkate alınması gereken asıl önemli konu; yaşanılan bu olumsuz süreçlerdeki zararı, sadece örgütlü emekçiler değil örgütsüz emekçilerinde görmüş olmasıdır.
Yukarıda değinilen olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve tüm emekçilerin örgütlenmesi için mücadele eden Tarım Orman İş, emekçilerin maddi koşullarının iyileştirilmesini, sendikalı olmaktan korkulmamasını ve önce üyeleriyle sonra da tüm toplumla barış ve demokrasi mücadelesi vermeyi kendisine ilke edinmiştir. Her durum ve şartta basit, anlaşılır ve uzlaşmacı bir şekilde organize olarak tüm faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi prensip edinen sendikamız, "Genel Merkez" odaklı değil "Üye" odaklıdır.


Emekçilerin ekonomik, sosyal, demokratik, mesleki özlük hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için,

Hizmet kollumuzdaki tüm çalışanların sendikalaşması, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların yaşama geçmesi ve çalışma koşullarının uluslararası normlara uyumunun sağlanması için,

Bütün emekçilerin katılacağı ortak bir mücadele hattı oluşturmak için,
Emekçilerin her geçen gün daha fazla ve daha ağır şartlarda çalışmaya zorlanmaması için,
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her geçen gün daha da artan bir şiddetle yıkıma uğratılan Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak için
Üyelerimizin ve diğer emekçilerin siyasete dayalı gruplaşmaması için
Emekçi kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının tespit edilerek çözülmesi için
Çalışan engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamak, engellerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek için,
Üyelerinin üzerlerine düşen görev ve sorumluluklar karşısında neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmesi için,
Tarımıyla, hayvancılığıyla, ormanıyla ve yaşanabilir bir çevresiyle tekrar kendi kendine yetebilen bir TÜRKİYE için


TARIM ORMAN İŞ
Merkez Yönetim Kurulu Adına
GN. ÖRGÜTLENME VE EĞİT. SEKRETERİ

Yine De İyimserlik
kardeşim
sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana
uçak sağ salim inebilsin meydana
doktor gülerek çıksın ameliyattan
kör çocuğun açılsın gözleri
delikanlı kurtarılsın kurşuna dizilirken
birbirine kavuşsun yavuklular
düğün dernek yapılsın hem de
susuzluk da suya kavuşsun
ekmek de hürriyete
kardeşim
sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana
onların dediği çıkacak enin de sonun da...

NAZIM HİKMETBu haberi paylaşın...