PARMAK İZİ DAVASI LEHİMİZE SONUÇLANDI

Sendikamız TARIMORMAN-İŞ, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Beymelek, Eğirdir ve Kepez birim koordinatörlüklerinde mesai takibinin parmak izi ve yüz tarama sistemiyle yapılmasının Anayasamızın “ Temel Hak ve Hürriyetlerinin Niteliği ” başlıklı 12. Maddesinde; “herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel Hak ve Hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder. “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı değişik 13. Maddesinde “ Temel Hak ve Hürriyetler Özlerine Dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar Anayasa’nın sözüne ve ruhuna Demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet’in  gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı değişik 20. Maddesinde ise “ Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kişisel veriler ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” hükmünden yola çıkarak mesai takibinin yüz tarama yöntemiyle yapılamayacağını yargıya taşımıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin itirazımıza olumsuz karar vermesi sonucu Danıştay 2. Dairesi’nin 17/12/2015 gün ve 2013/6131Esas, 2015/10544 Sayılı kararı ile bozulması üzerine dava dosyası yeniden incelenerek, Danıştay’ın bozma gerekçelerine uyulduğuna ilişkin 2017/401 Esas 2017/895 kararı ile de dava sonuçlanarak kesinlik kazanmıştır. 

8 Mart 2018 tarihinde parmak izi ve yüz tarama cihazı kaldırıllarak, kart okuma sitemi takılmıştır.

 Bu haberi paylaşın...