DÜNYA ORMAN GÜNÜ ve ORMAN HAFTASINI KUTLUYORUZ

Bugün “21 Mart Dünya Orman Günü”. 1971 yılında Roma’da toplanan Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 21 Mart’ı Dünya Orman Günü, 21 Mart’ın içinde bulunduğu haftayı da “Dünya Orman Haftası” olarak ilan etmiştir.
İnsan hayatının temel yaşam kaynağı olan temiz hava, temiz su ve güvenilir gıdaya erişebilmek için işlenebilir toprak en önemli unsurlardan birisidir. Ne yazık ki bugün dünyamız ekolojik ve çevre sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bilindiği gibi, kapitalist sistem iki temel alanı sömürerek varlığını sürdürür. Bunlardan birincisi, emek sömürüsü, bir diğer sömürü alanı ise doğal kaynaklardır. Sermayenin rantı uğruna doğal kaynakların bilinçsizce yok edilmesi sonucu, en büyük tahribat orman alanlarında yaşanmaktadır. Sanayileşme, aşırı nüfus artışı, kentleşme, çevre kirliliği vb. uygulamalar, hızla orman varlığının azalmasına neden olmaktadır.
Son yıllarda ormanlar tüm dünya insanlarının ortak varlıkları olarak kabul edilmekte, toplumsal yaralarının odun hammaddesi değerinin binlerce kat fazlası olduğu bilinmektedir. Küresel iklim değişikliği, atmosferdeki karbon oranı ve sera gazlarının artışı, hava kirliliği, çölleşme, kuraklık, temiz su rezervlerinin azalması, dünyayı ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bu olumsuzluklar, ormanların önemini bir kat daha artırmaktadır. Ormanların önemi her geçen gün artmasına karşın, FAO kaynaklarına göre, dünya orman kaynakları giderek azalmakta, özellikle uluslararası tekellerin müdahaleleriyle başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler de ormansızlaşmadan nasibini almaktadır.
6831 Sayılı Orman Kanunu’nda yapılan değişikliklerin tümü sermayenin çıkarınadır. Ne ülkemizde ne de dünyada emsali bulunmayan zor koşullarda çalışan orman emekçilerine yönelik herhangi bir düzenleme mevcut değildir.
Sendikamız Tarım Orman- İş şu ana kadar Parlamentoda 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda yapılmakta olan değişikliklerin Anayasa’nın 169 ve 170. Maddelerine aykırı olan düzenlemelere karşı durmak ve yıllardır orman emekçilerinin talepleri olan (yıpranma, iş güçlüğü tazminatı, kolluk kuvveti haklarından yaralanma silah ruhsatı harç muafiyeti v.b) düzenlemelerin yasaya konulması mücadelesi yürütülmektedir.
Bu düşüncelerle Dünya Orman Günü ve Orman Haftası’nı kutluyoruz.
 Bu haberi paylaşın...